Pedagog

Drukuj

Aleksander Rudolfpedagog szkolny  Pokój 8A

Poniedz

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00-12.00

8.00-12.00

8.00-12.00

10.30-14.30

9.30-13.30

Pomoc pedagoga

 

Pedagog szkolny spełnia bardzo ważną rolę – osoby wspierającej i zawsze mającej czas dla uczniów. Nie prowadzi zajęć dydaktycznych, dzięki czemu może zostać obdarzony większym zaufaniem uczniów i może bardziej obiektywnie spojrzeć na ich problemy oraz w pełni zaangażować się w ich rozwiązywanie.

Pedagog łączy nauczycieli, rodziców i uczniów w drodze do jednego celu – ukończenia Gimnazjum z mnóstwem pozytywnych wspomnień, postaw i ideałów.  Młodzież narażona jest na wiele niebezpieczeństw. Dla niektórych codziennością staje się radzenie sobie z problemami, konfliktami klasowymi lub z osobami z klas starszych. Nie ma również pomysłu i często odwagi, w jaki sposób mogłaby odmówić papierosa czy butelki piwa podczas spotkania ze znajomymi. Nie wie jak ma sobie poradzić ze stresującymi sytuacjami i innymi problemami. Właśnie w takich sytuacjach pojawia się pedagog. Pedagog ma duży wachlarz możliwości działań.  Potrafi rozwiązać niejeden trudny problem, jego kompetencje są wystarczająco duże, by moc udzielić fachowej i skutecznej pomocy każdemu uczniowi. Utrzymuje stały kontakt z instytucjami pomocy społecznej, poradniami psychologicznymi i terapeutycznymi oraz kuratorami sądowymi. Może pomagać w rozwiązywaniu nawet najbardziej skrywanych problemów rodzinnych uczniów w celu likwidowania przyczyn niepowodzeń szkolnych. 

Pedagog szkolny jest organizatorem i koordynatorem szkolnych działań profilaktyki alkoholowej, narkotykowej i palenia papierosów. Prowadzi pogadanki z młodzieżą, przekazuje jej pozytywne wzorce. Jeśli jego wykłady są poparte przykładem jego osoby, efekt może być o wiele większy. Pedagog jest potrzebny wszystkim dzieciom, nie tylko tym, które sprawiają problemy wychowawcze. Pomocny jest, także wszystkim nauczycielom w rozwiązywaniu różnych trudności.

Pedagog szkolny spełnia, więc znaczącą rolę w życiu szkoły, a zwłaszcza w realizacji programu wychowawczego szkoły. Pomaga i współuczestniczy w rozwiązywaniu trudnych problemów wychowawczych. Wywiera wpływ na kształtowanie właściwych postaw i zachowań uczniów. Swym działaniem stara się wyposażyć uczniów w umiejętność radzenia sobie z kłopotami i problemami dnia codziennego. Wpływa także na przygotowanie młodego pokolenia do uczestnictwa w życiu rodziny i społeczeństwa.

  

    Do zadań pedagoga według Statutu Gimnazjum należy (§ 108 a):

1.     Pedagog w szczególności:

1)    rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów oraz analizuje przyczyny niepowodzeń szkolnych;

2)    określa we współpracy z psychologiem formy i sposoby udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;

3)    organizuje i prowadzi we współpracy z psychologiem różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;

4)    podejmuje działania wychowawcze i profilaktyczne wynikające z Programu Wychowawczego Gimnazjum i Programu Profilaktyki, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli;

5)  wspiera działania wychowawcze i opiekuńcze nauczycieli, wynikające z Programu Wychowawczego Gimnazjum i Programu Profilaktyki;

6)    współpracuje z psychologiem i doradcą zawodowym w realizacji zadań na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu;

7)    działa na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;

8)  pełni funkcję koordynatora ds. bezpieczeństwa, monitoruje skuteczność szkolnego systemu przeciwdziałania przemocy i podejmuje działania w celu jego ciągłego doskonalenia.

2.     Pedagog w realizacji swoich zadań współpracuje z Urzędem Miasta i Gminy Niepołomice, Małopolskim Kuratorem Oświaty, sądem, policją, strażą miejską, poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży.

3.     Pedagog współpracuje z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Zespołem Interdyscyplinarnym w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Jak dbamy o bezpieczeństwo?

  1. Pomoc psychologa, pedagoga i higienistki szkolnej
  2. Mediacje rówieśnicze
  3. Spełnianie warunków i uzyskanie tytułu „Szkoła Promująca Zdrowie”
  4. Spełnianie warunków i uzyskanie tytułu „Szkoła bez przemocy”
  5. Profilaktyka dla uczniów i rodziców: spotkania z policją, profilaktyka– narkotykowa, akcje profilaktyczne
  6. Sklepik ze zdrową żywnością
  7. Monitoring, ochrona „Gepard”


1.     Pedagog w szczególności:

1)    rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów oraz analizuje przyczyny niepowodzeń szkolnych;

2)    określa we współpracy z psychologiem formy i sposoby udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;

3)    organizuje i prowadzi we współpracy z psychologiem różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;

4)    podejmuje działania wychowawcze i profilaktyczne wynikające z Programu Wychowawczego Gimnazjum i Programu Profilaktyki, w stosunku do uczniów,
z udziałem rodziców i nauczycieli;

5)    wspiera działania wychowawcze i opiekuńcze nauczycieli, wynikające z Programu Wychowawczego Gimnazjum i Programu Profilaktyki;

6)    współpracuje z psychologiem i doradcą zawodowym w realizacji zadań na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu;

7)    działa na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym
się w trudnej sytuacji życiowej;

8)    pełni funkcję koordynatora ds. bezpieczeństwa, monitoruje skuteczność szkolnego systemu przeciwdziałania przemocy i podejmuje działania w celu jego ciągłego doskonalenia.

2.     Pedagog w realizacji swoich zadań współpracuje z Urzędem Miasta i Gminy Niepołomice, Małopolskim Kuratorem Oświaty, sądem, policją, strażą miejską, poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży.

3.     Pedagog współpracuje z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Zespołem Interdyscyplinarnym w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

2011 Pedagog. Gimnazjum w Niepołomicach
Powered by Joomla 1.7 Templates