Mediatorzy

Drukuj

Jaki jest cel mediacji?

         Mediacje szkolne mają na celu rozwiązywanie wszelkich konfliktów, zaistniałych na terenie szkoły. Mogą w nich wziąć udział nie tylko uczniowie i nauczyciele, ale i rodzice bądź inni pracownicy szkoły. Dotyczyć mogą zarówno sporów między dwoma osobami jak i konfliktów grupowych. W przypadku mediacji rówieśniczych często wsparciem dla mediatora jest odpowiednio do tego przygotowany nauczyciel – ale tylko po zaakceptowaniu jego osoby przez strony konfliktu.

Na czym polega mediacja?

Proces mediacyjny to prowadzenie rozmów, pertraktacji pomiędzy skłóconymi osobami. Rozmowy trwają tak długo, aż skłócone strony dojdą do porozumienia i będą zadowolone z podjętych rozwiązań. Ważnym jest, iż mediacja to dobrowolne rozmowy stron w obecności mediatora. Jego najważniejszym zadaniem jest udzielenie osobom będącym w konflikcie pomocy w osiągnięciu przez nie zgody. Dzieje się to przez takie działanie mediatora, które pomaga osobom w konflikcie wyrazić emocje i wyjaśnić sobie swoje odrębne punkty widzenia, a następnie znaleźć rozwiązanie, które pozwoliłoby im uniknąć konfliktów w przyszłości.

 Jakie są podstawowe zasady mediacji?

Akceptowalność – strony muszą wyrazić zgodę na zasady obowiązujące na spotkaniach oraz na osobę mediatora;

Dobrowolność – to osoby będące w konflikcie wyrażają chęć udziału w mediacjach. Każdy może zrezygnować z udziału w spotkaniach, nikt nie wywiera na stronach presji.

Poufność – wszystko, co dzieje się podczas spotkań jest poufne, czyli nie można mówić o tym innym osobom

Bezstronność – osoby przystępujące do mediacji muszą być traktowane sprawiedliwie, mediator nie może stanąć po żadnej ze stron. Zdanie każdego uczestnika konfliktu jest tak samo ważne i szanowane

Neutralność – bardzo ważne jest, aby mediator nie wygłaszał swych poglądów, nie proponował rozwiązań. To skłócone strony muszą same dojść do ugody, gdyż wtedy wychodzą ze spotkań z poczuciem osiągnięcia oczekiwanego celu

 Jak przebiega mediacja?

Jeśli osoby będące w konflikcie zdecydują się na mediacje to kontaktują się z koordynatorem (p. Małgorzata Juszczyk lub p. Emilia Ossowska-Mazgaj) lub jakimkolwiek mediatorem (dyżury w Pokoju Mediatorów codziennie na długiej przerwie) i wybierają mediatorów (2 osoby), a następnie ustalają termin spotkania dogodny dla wszystkich. Mediacje prowadzone są za zamkniętymi drzwiami pokoju mediacji (sala nr 31) tylko przy udziale osób w konflikcie i wybranych mediatorów. Jeśli konflikt będzie bardzo trudny może wymagać konsultacji z nauczycielem- mediatorem. Celem spotkania (spotkań) mediacyjnych jest wypracowanie UGODY MEDIACYJNEJ, która jest ważnym dokumentem. Jeśli ugoda jest przestrzegana- zwalnia z kar szkolnych w przypadku, gdy między zwaśnionymi osobami zaistniała agresja podlegająca karze.

Historia mediacji w naszym Gimnazjum

W 2007 r. nasze Gimnazjum razem z pięcioma innymi polskimi szkołami wzięło udział w międzynarodowym projekcie „Europejska Bezpieczna Szkoła” organizowanym pod auspicjami Rady Europy. Jednym z wymiernym efektów było wprowadzenie mediacji szkolnych, które w Europie stanowią coraz bardziej powszechny sposób radzenia sobie z konfliktami i przemocą w szkole.

         Mediacja to sztuka nienarzucającego się prowadzenia rozmowy między zwaśnionymi stronami mająca na cele porozumienie, które możliwe jest dzięki wyrażeniu i obniżeniu poziomu emocji oraz dzięki możliwości swobodnego wypowiedzenia się i wzajemnego usłyszenia każdej ze stron. Rola mediatora polega na takim animowaniu spotkania mediacyjnego by wszyscy uczestnicy mieli szansę w bezpiecznych (poufnych) warunkach usłyszeć się nawzajem i wypowiedzieć to, co ich boli oraz wypracować zadowalające dla każdej strony rozwiązanie. Mediacje w szkole mają pokazywać, że choć konflikt jest rzeczą ludzką i nieuniknioną to sposób jego rozwiązania jest już kwestią wyboru. Odpowiedzialna decyzja dotycząca sposobu poradzenia sobie z konfliktem na drodze mediacji, choć czasem trudniejsza niż „odruchowa agresja” daje realną szansę na opanowanie ważnej życiowej umiejętności, jaką jest wyrażanie siebie i zdolność do usłyszenia drugiej osoby, pomimo intensywnych emocji.

Aby pełnić dobrze funkcję mediatora w szkole należało się do tego odpowiednio przygotować. Początkiem procesu wdrażania mediacji było spotkanie trenera- mediatora z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców, na którym przedstawiono ogólny zarys i założenia programu. Kolejny krok to szkolenie samych mediatorów. Na przełomie roku 2008/2009 odbyło się pierwsze szkolenie mediatorów - uczniów i nauczycieli (12 nauczycieli i 22 uczniów), a pod koniec 2010 r.- drugie – w trakcie którego przeszkolono 25 uczniów, z których wyłoniła się grupa aktywnych w szkole mediatorów. W spotkaniach brały udział również przyszłe koordynatorki – p. Emilia Ossowska-Mazgaj (psycholog szkolny) i p. Małgorzata Juszczyk (nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie). Obecnie w szkole do dyspozycji mediatorów jest Pokój Mediatorów przystosowany do prowadzenia mediacji przy okrągłym stole gdzie codziennie można spotkać dyżurującego mediatora a raz w tygodniu całą grupę na zajęciach poświęconych pogłębianiu umiejętności mediacyjnych. Od początku wprowadzenia mediacji odbyło się już kilkanaście spotkań mediacyjnych w znacznej większości zakończonych skuteczną ugodą i będących okazją dla mediatorów do ćwiczenia swoich umiejętności.

         Oprócz prowadzenia mediacji mediatorzy szkolni są też aktywnymi działaczami, którzy organizują akcje ogólnoszkolne służące promocji mediacji i działaniom profilaktycznym. Przykładem tego jest cykl Dni dla Świadomości poświęcony zapobieganiu zachowaniom ryzykownym (seks, używki, narkotyki). W ramach tych działań wszyscy uczniowie mieli okazję wziąć udział w bloku dyskusyjnym z ekspertami na temat seksualności młodego człowieka, gdzie mogli bez tabu uzyskać odpowiedzi na najtrudniejsze pytania. Znaczna cześć uczniów mogła bawić się też  na :”Balu u Mediatora” w strojach wieczorowych przy blasku świec pod hasłem „Bawię się bez używek”. Wkrótce czeka nas kolejny z cyklu dzień organizowany tym razem w formie Sympozjum Samorządów Szkolnych dla sąsiednich gimnazjów. Mediatorzy będą organizować warsztaty uświadamiające zagrożenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych. Oprócz tego mediatorzy promują swoje działania na samodzielnie prowadzonej stronie internetowej.

         Wprowadzenie mediacji w szkole ma wiele zalet, choć na pewno nie jest łatwym procesem i wymaga pewnych zmian (począwszy od zmiany świadomości społeczności szkolnej, a skończywszy na zmianach w dokumentach szkoły) to mediacje uczą brania odpowiedzialności za swoje czyny i słowa oraz samodzielności w podejmowaniu decyzji. Zwiększają umiejętności interpersonalne i pozwalają zachować dobre stosunki międzyludzkie, uczą szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka. Nie oczekujemy, że będą rozwiązaniem wszystkich problemów ale wystarczy, że uświadomią rolę rozmowy i fakt, że agresja nie jest najlepszym ani tym bardziej skutecznym rozwiązaniem konfliktu.

         Idąc za zapotrzebowaniem naszej młodzieży w tym roku odeszliśmy od Dni dla Zdrowia na rzecz Dni dla Świadomości, wiedząc że dalej poruszamy kwestie jak najbardziej dla zdrowia istotne. Coraz bardziej zdajemy sobie sprawę z potrzeby dbania o zdrowie psychiczne, które jest zagrożone przez wiele czynników a stanowi podstawę zdrowego funkcjonowania ucznia w szkole. 

2011 Mediatorzy. Gimnazjum w Niepołomicach
Powered by Joomla 1.7 Templates