Klasy integracyjne

Drukuj

 „Szkoła dobra dla dzieci ze specjalnymi potrzebami jest lepszą szkołą dla wszystkich”
                                                                                                                           Benght Linquist
 

Integracja uczy wzajemnej akceptacji i przełamuje bariery między ludźmi. 


o        Od 2000 roku nasza szkoła prowadzi klasy integracyjne. Posiadamy bogatą bazę dydaktyczną oraz specjalistów : tyflopedagoga, oligofrenopedagogów, surdopedagoga, pedagoga i psychologa szkolnego.

o        W szkole funkcjonują oddziały integracyjne na poziomie klas I-III gimnazjum. Nasi wychowankowie kontynuują naukę w liceach, technikach, szkołach zawodowych.

o        W klasie integracyjnej realizowana jest taka sama podstawa programowa, jak w innych klasach.

     

Uczniowie w kontakcie z kolegami niepełnosprawnymi: 

  •  traktują niepełnosprawność jako zjawisko naturalne, nie budzące zdziwienia czy strachu,
  • nabywają umiejętność współpracy w grupie, zawierają bliższe znajomości i przyjaźnie z uczniami niepełnosprawnymi,
  •  uczą się zauważać potrzeby i ograniczenia innych oraz nieść im pomoc, stają się bardziej wyrozumiali,
  •  uczą się szacunku dla własnego zdrowia

Uczniowie niepełnosprawni uczęszczając do szkoły masowej: 

·     mają możliwość nauki w naturalnym środowisku szkolnym w oparciu o programy dostosowane do dynamiki ich rozwoju, możliwości i tempa pracy,

·     wspólnie z innymi uczniami podejmują różne działania na zasadzie partnerstwa i w poczuciu współodpowiedzialności za sukcesy i porażki, uczą się akceptować swoją inność i radzić sobie z trudnościami wynikającymi z niepełnosprawności,

·     mogą liczyć na pomoc innych uczniów oraz całego personelu,

·     znajdują kolegów i przyjaciół wśród sprawnych rówieśników.


KLASY  INTEGRACYJNE  SZANSĄ  NA  SUKCES  UCZNIA
„Gdyby wszyscy byli tacy sami,
nikt nikomu nie byłby potrzebny”
ks. Jan Twardowski

My, Polacy uważamy się za ludzi nowoczesnych, otwartych na zmiany,
tolerancyjnych Europejczyków, włączamy się w różne akcje na rzecz
osób niepełnosprawnych, a tymczasem rzeczywistość jest zgoła odmienna.
Boimy się lub nie chcemy dać dzieci do klasy integracyjnej. W gminie
Niepołomice tylko nieliczne szkoły mogą pochwalić się klasami
integracyjnymi, a na poziomie gimnazjum tylko Gimnazjum w Niepołomicach
stwarza osobom z różnego rodzaju zaburzeniami szansę nauki ze zdrowymi
rówieśnikami. 
Integracja to łączne kształcenie osób niepełnosprawnych z ich zdrowymi
rówieśnikami w warunkach szkoły masowej. Polega na uczeniu się we
współdziałaniu, tolerancji dla innych, pomagania słabszym, życia w
demokratycznym społeczeństwie, w poczuciu wartości, że jest się
potrzebnym w środowisku. 
Gimnazjum w Niepołomicach od początku swojego istnienia stwarza dzieciom
możliwość uczenia się w klasie integracyjnej. Jest to oferta edukacyjna
dla dzieci odważnych, nie bojących się stereotypów krążących wokół
klas integracyjnych. Klasa integracyjna to taka sama klasa, jak wszystkie
inne – różni się tylko tym, że pracuje w niej dwóch nauczycieli,
którzy stwarzają dzieciom, jak najlepsze warunki do zdobywania wiedzy i
rozwoju intelektualnego. W klasie integracyjnej uczniowie realizują taki
sam program nauczania i korzystają z takich samych podręczników, jak w
pozostałych klasach. 
Klasy integracyjne w Gimnazjum w Niepołomicach aktywnie biorą udział w
życiu szkoły i w środowisku lokalnym, np. w WOŚP, Uwolnić Marzenia,
Pola Nadziei, organizują dni dla zdrowia, kiermasze świąteczne,
prowadzą sklepik szkolny itp. Funkcjonują tak, jak wszyscy ich
rówieśnicy, też zdobywają nagrody, otrzymują świadectwa z
wyróżnieniem, pochwały Dyrektora szkoły. Klasy integracyjne pozwalają
na osiąganie sukcesów. 

W ubiegłym roku szkolnym absolwent klasy integracyjnej zdał maturę z
najlepszym wynikiem w gminie. Wśród absolwentów klas integracyjnych są
studenci prawa, medycyny, matematyki, informatyki, historii itp. 
Dlatego warto tworzyć klasy integracyjne i stwarzać dzieciom
niepełnosprawnym możliwość uczenia się w szkole masowej, wśród
zdrowych kolegów. W przyszłości kończą szkoły średnie, osiągają
samodzielność, znajdują pracę i są wartościowymi członkami naszego
społeczeństwa. A rodzice dzieci zdrowych powinni im taką szansę
stwarzać, zapisując do tej klasy swoje dzieci i ucząc ich w ten sposób
szacunku dla każdego człowieka. Niech wszystkim nam, tym którym zależy
na mądrej integracji przyświecają słowa Marii Grzegorzewskiej:
„Każdy ma prawo do szczęścia i swego miejsca w społeczeństwie”.   

Ktoś, kto uczył się w klasie integracyjnej na pewno pójdzie w życie z
oczami otwartymi na innych ludzi.                                         

Anna Kokoszka
nauczyciel wspomagający i wychowawca klasy III integracyjnej w Gimnazjum w Niepołomicach.

2011 klasy integracyjne. Gimnazjum w Niepołomicach
Powered by Joomla 1.7 Templates