Nagrody

Drukuj

W Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły ustalono następujące nagrody:

(zapisy Statutu)

§ 155 

1.Nagrodę może otrzymać uczeń, zespół klasowy oraz zespół uczniów.

2.Nagrody przyznaje Dyrektor Gimnazjum na wniosek nauczyciela, wychowawcy klasy, Zarządu Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców, Rady Gimnazjum. Dyrektor Gimnazjum może przyznać nagrodę z własnej inicjatywy.

3.Nagrody finansowane są z budżetu Gminy Niepołomice dla Gimnazjalisty Roku oraz przez Radę Rodziców lub Klub Rodziców, Absolwentów, Pracowników i Przyjaciół Gimnazjum w Niepołomicach „RAPP”.

 

§ 156

Uczeń Gimnazjum może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:

1)bardzo dobre wyniki w nauce;

2)100% frekwencję;

3)prace na rzecz szkoły, lub inną pracę społeczną;

4)wykazanie się postawą godną naśladowania;

5)wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury i sportu;

6)dzielność i odwagę.

 § 157

1.Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów klas I – III Gimnazjum:

1)pochwała nauczyciela, wychowawcy i opiekuna Samorządu Uczniowskiego udzielona indywidualnie lub wobec klasy;

2)pochwała Przewodniczącego Zarządu Samorządu Uczniowskiego udzielona wobec klasy lub szkoły;

3)uwaga nauczyciela lub wychowawcy o bardzo dobrym lub wzorowym zachowaniu ucznia wpisana do dziennika lekcyjnego;

4)pochwała pisemna Dyrektora Szkoły udzielona indywidualnie, wobec klasy lub na forum szkoły;

5)dyplom uznania lub puchar;

6)bezpłatna wycieczka dla wyróżniających się uczniów;

7)nagroda rzeczowa lub pieniężna;

8)list gratulacyjny lub medal dla rodziców ucznia;

9)Tarcze Jagiełły:

a)złote dla laureatów konkursów przedmiotowych i konkursów ogólnopolskich,

b)srebrne dla finalistów konkursów przedmiotowych,

c)brązowe za inne wybitne osiągnięcia;

10)wpis do „Złotej Księgi Uczniów Gimnazjum”;

11)„Sportowiec Roku” – tytuł nadany za osiągnięcia sportowe;

12)nagroda za „Największy Postęp w Nauce”;

13)Nagroda specjalna Rady Pedagogicznej za „Uzyskanie najlepszego wyniku na egzaminie gimnazjalnym”;

14)nadanie tytułu „Gimnazjalista Roku” wraz z nagrodą Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice.

Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej może postanowić o przyznaniu nagrody w innej formie.

2011 nagrody. Gimnazjum w Niepołomicach
Powered by Joomla 1.7 Templates